O izbie

Nyska Regionalna Izba Gospodarcza powstała w lipcu 2004 roku z inicjatywy grupy przedsiębiorców regionu nyskiego. Do Izby należą małe i średnie firmy, prowadzące działalność w sferze produkcji, handlu i usług. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych oraz w oparciu o Statut uchwalony przez członków Izby.

Zgodnie ze Statutem celem Izby jest:

  • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby;
  • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej;
  • inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby za granicą;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • prowadzenie działalności związanej z integracją członków Izby.

Współpracujemy blisko z władzami lokalnymi i wojewódzkimi, z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce zaprzyjaźnionych państw i innymi instytucjami związanymi z przedsiębiorczością.
W 2011 roku Nyska Regionalna Izba Gospodarcza została uznana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym za jeden z 7 najlepszych przykładów Najlepszych Praktyk Wykonawczych.

NRIG wpływa i bierze udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rozwoju gospodarczego regionu.

Zarząd Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej

Zbigniew Majka – Prezes zarządu
Aleksander Getinger – Wiceprezes zarządu
Mieczysław Duraj – Wiceprezes zarządu
Józef Możdżyński – Członek zarządu
Jadwiga Bąk Skubańska – Członek zarządu
Czesław Woźniak – Członek organu nadzoru
Jacek Witold Dziedzic – Członek organu nadzoru
Grażyna Burda – Członek organu nadzoru

Zostań członkiem NRIG

Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do stosownych ewidencji i rejestrów zgodnie z obowiązującym prawem o działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność na terenie działania Izby, bez względu na formę organizacyjną, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

Deklaracja przystąpienia do pobrania tutaj.